تولید نرم افزارهای مکان محور

نرم افزار سمیر
نرم افزار ساماب
نرم افزار عرصه کاو . عرصه نگار
نرم افزار چشم شهروند