اخبار

استفاده از تکنولوژی اینترنت اشیا در نرم افزار ساماب 2

با توجه به پیشرفت تکنولوژی و ضرورت استفاده از قابلیت های اینترنت اشیا در مدیریت شهری، مهندسان مشاور زمین ترسیم خاورمیانه با هدف افزایش کیفیت سرویس های نرم افزاری و رضایت کارفرمایان محترم، اقدام به هوشمند سازی زیرسیستم های نرم افزار ساماب نموده است.

با استفاده از این قابلیت ها، امکان مدیریت شیرخط ها، چاههای آب، پمپ های آب، تصفیه خانه ها و غیره از طریق نرم افزار و در محیط GIS فراهم شده است. در ساده ترین حالت، کاربر امکان روشن یا خاموش نمودن پمپ چاههای آب را از طریق نرم افزار ساماب یا موبایل خواهد داشت.

خبر های خوب در راه است.